10.Veau Shahi Karahi / Veal Shahi Karahi

$14.00

Description

Seekh Kabab Cube cut, Ginger, Garlic, Tomatoes,

Salt, Chilli, Onion & Paprika

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10.Veau Shahi Karahi / Veal Shahi Karahi”